กิจกรรม

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม 
ระหว่างวันที่ - ธันวาคม ๒๕๖ ณ ห้องชำนาญอักษร 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


 

 

                                   _________________________________________________________________________

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ

จังหวัดสมุทรสงคราม

   

 

_________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

    

 

_____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

 _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
เรื่อง การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ
โดยมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารห้องสมุด สลค.
และศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

 

 

 _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม
ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชำนาญอักษร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

                                   _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากเขตดุสิตมาสอนตัวแทนจิตอาสาของ สลค.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒,๐๙๐ ดอก
ให้กับทางเขตดุสิต เป็นที่เรียบร้อย

 

   

   

 

 _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


     

 

 _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       

       

          

 

   

   

 

 

         _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
และเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
       

       

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ"
โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖
ณ ห้องประยูรภมรมนตรี ชั้น ๓
อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       

 
 
 

_____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๓-๘ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 
 
  
          


 

Your browser does not support HTML5 video

 

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
โดย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องปลั่ง มีจุล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

       _____________________________________________________________________________

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
          

 


 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


     
        

 

 


 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


    


 


 

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ
โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องธำรงนาวาสวัสดิ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


    
 

 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 

 


ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙


     

  
 

 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


  
 

 


พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"โดยสำนักงาน ป.ป.ท.

 
  
 

 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีกล้วยไม้พันธุ์พระราชทานนาม "ม่วงราชกุมารี" และ" รักตสิริน"
มาจัดแสดง สนับสนุนกล้วยไม้โดยบริษัท แอร์ออร์คิดส์แอนด์แลป


  
 

 

 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


  
 

 


นิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

 


นิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  

 


ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ (โครงการลูกพระดาบส)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
       
 

 


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่
เมษายน
๒๕๕๗

    

 
   
 

 


ภาพกิจกรรมการบรรยาย
เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยนายอดุล  จันทรศักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
     

 


ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้เข้าศึกษาดูงานของกลุ่มงานคุ้มครอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  
 

 


ภาพกิจกรรมการสนทนาธรรม เรื่อง "จริยธรรมกับการทำงาน"
โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี


 

 


ภาพการบรรยายเรื่อง ข้าราชการกับการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี


 

 


ภาพกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 


 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 


 

ประชุมเครือข่ายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี "สลค. คลื่นลูกใหม่ ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม"
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

 


กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันราชสมภพ และลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สลค. 

 


ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง"
ณ ห้องชำนาญอักษร สลค. ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 

 


 

ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูปศรีศากยมุนีปางมารวิชัย
ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ของชมรมศาสนาและวัฒนธรรม สลค. 

 

 

 

 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]