กิจกรรม

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องชำนาญอักษร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

 

ภาพกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากเขตดุสิตมาสอนตัวแทนจิตอาสาของ สลค.
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 และได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,090 ดอก
ให้กับทางเขตดุสิต เป็นที่เรียบร้อย
 

 

   

   

 

 

 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       

       

          

 

   

   

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
และเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
       

       

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ"
โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖
ณ ห้องประยูรภมรมนตรี ชั้น ๓
อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       

 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๓-๘ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 
 
  
          

 


 

 

Your browser does not support HTML5 video

 

 

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
โดย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องปลั่ง มีจุล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  


          
.

 


 

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
          

 


 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


     
        

 

 


 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


    


 


 

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ
โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องธำรงนาวาสวัสดิ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


    
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 


 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
 


     

  
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


  
 


พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"โดยสำนักงาน ป.ป.ท.

 
  
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีกล้วยไม้พันธุ์พระราชทานนาม "ม่วงราชกุมารี" และ" รักตสิริน"
มาจัดแสดง สนับสนุนกล้วยไม้โดยบริษัท แอร์ออร์คิดส์แอนด์แลป


  
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


  
 


นิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 


นิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  


ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ (โครงการลูกพระดาบส)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
       
 


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่
เมษายน
๒๕๕๗

    

 
   
 


ภาพกิจกรรมการบรรยาย
เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยนายอดุล  จันทรศักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

     


ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้เข้าศึกษาดูงานของกลุ่มงานคุ้มครอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  
 


ภาพกิจกรรมการสนทนาธรรม เรื่อง "จริยธรรมกับการทำงาน"
โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี


 


ภาพการบรรยายเรื่อง ข้าราชการกับการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

 


ภาพกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  

 


ภาพกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


 


ประชุมเครือข่ายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
"สลค. คลื่นลูกใหม่ ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม"
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันราชสมภพ และลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สลค.ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง"
ณ ห้องชำนาญอักษร สลค. ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูปศรีศากยมุนีปางมารวิชัย
ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ของชมรมศาสนาและวัฒนธรรม สลค.

 

 

 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]

 
 
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
และเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
       

 

       

 

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ"
โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖
ณ ห้องประยูรภมรมนตรี ชั้น ๓
อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       

 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๓-๘ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 
 
  
          

 


 

Your browser does not support HTML5 video

 

 

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
โดย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องปลั่ง มีจุล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  


          
.

 


 

 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
          

 


 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


     
        

 

 


 

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


    


 


 

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ
โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องธำรงนาวาสวัสดิ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


    
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 


 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
 


     

  
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


  
 


พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"โดยสำนักงาน ป.ป.ท.

 
  
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีกล้วยไม้พันธุ์พระราชทานนาม "ม่วงราชกุมารี" และ" รักตสิริน"
มาจัดแสดง สนับสนุนกล้วยไม้โดยบริษัท แอร์ออร์คิดส์แอนด์แลป


  
 


ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


  
 


นิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 


นิทรรศการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  


ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ (โครงการลูกพระดาบส)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
       
 


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่
เมษายน
๒๕๕๗

    

 
   
 


ภาพกิจกรรมการบรรยาย
เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยนายอดุล  จันทรศักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

     


ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้เข้าศึกษาดูงานของกลุ่มงานคุ้มครอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  
 


ภาพกิจกรรมการสนทนาธรรม เรื่อง "จริยธรรมกับการทำงาน"
โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี


 


ภาพการบรรยายเรื่อง ข้าราชการกับการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

 


ภาพกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  

 


ภาพกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


 


ประชุมเครือข่ายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
"สลค. คลื่นลูกใหม่ ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม"
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันราชสมภพ และลงนามถวายพระพร
ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องชำนาญอักษร สลค.ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง"
ณ ห้องชำนาญอักษร สลค. ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูปศรีศากยมุนีปางมารวิชัย
ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ของชมรมศาสนาและวัฒนธรรม สลค.

 

 

 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]