ประกาศ


 

ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางวิธีการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และมาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน

 

 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]