คกก. จริยธรรมประจำ สลค.


 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]