กลไกในการขับเคลื่อน


       การส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การที่ดีเป็นแนวทางหนึ่งในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาดำเนินการให้เกิดผล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมี“นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี” ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ขององค์กรที่จะดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลโดยนโยบายดังกล่าวจะระบุถึงแนวทางปฏิบัติขององค์กรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ 23/2552 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ วินัย และจริยธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการทั้งหมด รวมทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดีสามารถกำกับดูแลและส่งเสริมให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับธรรมาภิบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด ดังนี้
     1. คณะทำงานกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์) เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
     2. คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์) เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ขององค์กร
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
คณะทำงานกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สลค.
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สลค.
 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]