แผน นโยบาย จรรยา

  แผนธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       แผนปฏิบัติราชกาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
    
แผนปฏิบัติราชการ สลค. ประจำปี 2556 (ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมกราคม 2556)
     แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) สลค. (ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมกราคม 2556)
     แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2555-2558) (ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมกราคม 2556)
     แผนบริหารความเสี่ยง สลค. ประจำปีงบประมาณ 2556
     มาตรการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์อุทภภัยของ สลค.
     การการควบคุมภายใน สลค. ประจำปี 2555
     แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) (ฉบับปรับปรุง)

 
     สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขึ้นเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะทำให้ สลค. เป็น “องค์การที่ดี” ของทุกคน
     นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน ซึ่งภายใต้นโยบายทั้งสี่จะประกอบด้วยนโยบายย่อยต่าง ๆ ดังนี้
 
 

download นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

       หลังจากที่ได้รู้จักนโยบายหลักทั้ง 4 ด้านของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. แล้ว คราวนี้เรามาดูกันว่าภายใต้นโยบายหลักเหล่านั้น มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายทั้ง 4 ด้านเกิดขึ้นจริง ซึ่งในที่นี้คงจะไม่สามารถให้รายละเอียดของทุกนโยบายได้ จึงจะขอยกตัวอย่างมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ๆ ของแต่ละนโยบายเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า เมื่อ สลค. จะสามารถดำเนินการตามนโยบายเหล่านั้นได้อย่างไร
 
   
 

จรรยาข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

     คำว่า “จรรยา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ เช่น จรรยาแพทย์นิยมใช้ในทางดี เช่น มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติที่ดี
     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้
     ดังนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สลค. มีหน้าที่ในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สลค. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สลค. ได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
 

       “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2552” ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดีของ สลค. แบ่งออกเป็น 5 เรื่องที่ข้าราชการ สลค. พึงปฏิบัติ ดังนี้
 

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย

     ข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาจรรยาบรรณของ สลค. ที่ได้เคยมีการกำหนดไว้ เมื่อประกาศใช้แล้วไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ขาดการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ในขณะนี้ที่ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สลค. ประกาศใช้แล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและร่วมมือกันเพื่อให้ข้าราชการ สลค. เป็นข้าราชการที่ได้รับการกล่าวชื่นชมโดยทั่วไปว่า “ข้าราชการ สลค. เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี”

 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]