บุคลากร


 

         กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีศูนย์การต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์การต่อต้านการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๑๖๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]