ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สลค.


  โครงสร้าง
ศปท. ประกอบด้วย กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]