เอกสารเผยแพร่

 

  

 

จำขึ้นใจ

 

    จำขึ้นใจ ฉบับที่ 1/2558

       จำขึ้นใจ ฉบับที่ 2/2558
      จำขึ้นใจ ฉบับที่ 3/2558
      จำขึ้นใจ ฉบับที่ 4/2558
  คำพ่อสอน
  คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
   
   
   
   
   
   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]