ชวนคิด


  พระบรมราโชวาท
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๒

วาทะดีๆ
 
วาทะดีๆ
  ประทับไว้ในหัวใจ
  การทุจริตคอร์รัปชัน โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ
    อภิสิทธิ์ ครั้งที่ 20
  คำกล่าวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเพชรน้ำเอกในวงราชการ ประจำปี 2551

เรื่องเล่าชวนคิด

  ลิงกับลา
  ม้ากับลาต่าง
 

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]