การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


       พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ (Right to Know) ของประชาชนในข้อมูลข่าวสารของราชการและกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
     การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกอบกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
     1.ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและข้อมูลทั่วไป
ตั้งอยู่อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่า ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 436, 268
โทรสาร 0 2280 9000 ต่อ 268
     2.ศูนย์บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา ตั้งอยู่อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 122-126 โทรสาร 0 2280 9048
     3.จุดให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร ให้บริการข้อมูลผู้ที่ได้รับพระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานฐานันดร ตั้งอยู่อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่า ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 425-427 โทรสาร 0 2282 8224, 0 2280 9071
     4.จุดให้บริการข้อมูลเอกสารประวัติศาสตร์ ให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2475-2500 รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ตั้งอยู่อาคารห้องสมุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 404 โทรสาร 0 2280 6263

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่
    ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]