เอกสารและสื่อการบรรยายสัมมนา


    สรุปการประชุม เรื่อง การสร้างความโปร่งใสวันนี้เพื่อเป็นเวทีให้ลูกหลานในวันหน้า
  การประชุมเวทีเครือข่าย รวมพลังส่งเสริมจริยธรรม จริยธรรมเพื่อประเทศไทยใสสะอาด
  สรุปการบรรยายเรื่อง การกำกับดูแลองค์การที่ดี โดย ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  วินัยข้าราชการพลเรือน
 
     
   
   
   
     
     
   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]