ธรรมาภิบาล..
"เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของทุกคนใน สลค.
เพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันคิดและทำ"

-----------------------------
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อดีตเลขธิการคณะรัฐมนตรี
 
ธรรมาภิบาล..
"เป็นส่วนหนึ่งของเนื้องาน สลค.
เพียงแต่เราไม่รู้สึก เพราะอาจยังไม่มีคน
มาชี้ให้เห็นชัดเจน"

-----------------------------
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อดีตเลขธิการคณะรัฐมนตรี
 
ธรรมาภิบาล..
"จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ
และ ทำให้ ครม. เกิดความพึงพอใจ
เกิดความเชื่อมั่นต่อ สลค. "

-----------------------------
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อดีตเลขธิการคณะรัฐมนตรี
 
ธรรมาภิบาล..
" เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะสอดคล้องกับกระแสโลก
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยัง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์
เนื่องจากการไม่มีการทุจริต "

-----------------------------
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อดีตเลขธิการคณะรัฐมนตรี
 
"ถ้าพฤติกรรมมนุษย์ไม่เปลี่ยน
เขียนไว้บนกระดาษอย่างไรจัดองค์กรอย่างไร
ผลก็เหมือนเดิม "

-----------------------------
นายบัณฑูร ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย
 
"ประเทศใดมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เลว
คือ ดูอะไรก็เป็นเรื่องความลับไปหมด
ห้ามดู ห้ามถาม ใครจะขอเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
แสดงความเห็นก็ไม่รับฟัง กฎหมายจะถูกต้องหรือไม่ ก็ไม่สน
จะมีการทุจริตคอร์รัปชันมาก และจะพัฒนาประเทศไปไม่ได้ "

-----------------------------
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อดีตเลขธิการคณะรัฐมนตรี<
 
ธรรมาภิบาล..
" จะเกิดโดยใคร คนใดคนหนึ่งไม่ได้
ทุกคนจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งองค์กร"
" ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึก "

-----------------------------
นายอดุลย์ จันทรศักดิ์
ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองกลาง