"...ไม่ว่าจะปฏิบัติภาระหน้าที่อันใด ทั้งส่วนน้อย ส่วนใหญ่
ขอให้ปรารถประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายสูงสุด
ใช้สติอันมั่นคง
และใช้ปัญญาอันกระจ่างแจ่มใส
พิจารณาวินิจฉัยโดยละเอียดรอบคอบอยู่เสมอ
ระมัดระวังตัวอย่าให้ลุ่มหลง
หรือตกเป็นทาสของความโลภ
ทุจริตและความลืมตัว ลืมชาติ ได้เป็นอันขาด..."


-------------------------------------------------------

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนายทหารรักษาพระองค์
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
๓ ธันวาคม ๒๕๔๙

 
 
 
ที่มา :
  วารสารพุทธธรรมของ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
      ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๓๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๐ ISSN 125-662X
 
  ฉบับวันมาฆบูชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ