เอกสารน่ารู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล


    หลักปฏิบัติ 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท
  ความโปร่งใส
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  หลักนิติธรรม
 
     
   
   
   
     
     
   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]