กิจกรรมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
 
 

 
     คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการยกร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามตัวชี้วัดที่ 3.1.15 ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) อบรมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
(2) กำหนดแผนงานในการจัดทำนโยบายฯ
(3) มีนโยบายฯ และแผนงานในการนำไปสู่การปฏิบัติ
(4) เผยแพร่และอบรมสร้างความเข้าใจในนโยบายฯ และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ และ
(5) มีรายงานผลการประเมินระดับความเข้าใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายฯ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552 นี้ ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการดังนี้
 
    1. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการจัดทำนโยบายฯ ระหว่างวันที่ 10–29 มิถุนายน 2552 ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผู้มารับบริการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยกร่าง
 
     2. ศึกษาวิธีการดำเนินการจัดทำนโยบายโดยหารือกับเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
 
     3. ศึกษานโยบายฯ ของส่วนราชการอื่นที่ได้ประกาศใช้แล้ว
 
     4. นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1-3 และวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาพิจารณาประกอบการยกร่าง
 
     5. นำร่างนโยบายฯ ส่งให้ผู้บริหารและสำนัก/กองเพื่อสอบถามความคิดเห็นบุคลากรทุกระดับ
ในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2552
       6. ปรับปรุงร่างนโยบายฯ ตามความเห็นที่ได้จากผู้บริหารและสำนัก/กองตามข้อ 5
       7. นำร่างนโยบายฯ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณา
   
 
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 คณะทำงานฯ ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มาบรรยายเรื่องการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในเรื่องดังกล่าว โดยคณะทำงานฯ ได้นำประเด็นที่สำคัญที่ได้รับมาเพิ่มเติมในนโยบายฯ ด้วย
     นอกจากนี้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
     การจัดสัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในระหว่าวันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สลค. แผนธรรมาภิบาลของ สลค. ฯลฯ และกระตุ้นให้บุคลากร สลค. เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
  


     1. จัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่จรรยาตามรอยพระยุคลบาท หลักธรรมาภิบาลสากล นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. แผนธรรมาภิบาลของ สลค. และจรรยาข้าราชการ สลค.
     2. รายการเสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลสากล แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน สลค. รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. และแผนธรรมาภิบาลของ สลค. โดยมีการประชาสัมพันธ์ทุกวัน


     3. การเสวนา เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล จำนวน 2 ครั้ง ในหัวข้อ 1) การปราบปรามทุจริตและคอร์รัปชัน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 2) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สลค. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552
     4. การลงนามในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและต้องการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน สลค. ในการประชุมหารือข้อราชการสำหรับผู้บริหารในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธาน
     5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บเพจธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน สลค
   
 
     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ได้มีพิธีลงนามในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของแต่ละสำนัก/กองได้ร่วมลงนามในนโยบายด้วย