ประกอบด้วย

(1) การมีส่วนร่วม (2) นิติธรรม (3) ความโปร่งใส
(4) การตอบสนอง (5) การมุ่งเน้นฉันทามติ (6) ภาระรับผิดชอบ
(7) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (8) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์

วันนี้จะขอแนะนำหลัก “ประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

 

ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในงาน
ประสิทธิผล คือ ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น

รู้หรือไม่

การทำงานโดยคำนึงถึงความมี “ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” เป็นรูปแบบการทำงานของระบบราชการสมัยใหม่?

                              ข้าราชการยุคใหม่

  • มีการวางแผน
  • มุ่งทำงานให้สำเร็จโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                         ข้าราชการยุคเก่า

  • ไม่มีการวางแผน ทำไปเรื่อย ๆ
  • ทำงานตามหน้าที่ ตามคำสั่งจนกว่างานแต่ละชิ้นจะเสร็จ

การทำงานให้สำเร็จโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ
การทำงานโดยวางแผน/ควบคุม/บริหารให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
เช่น เงิน เวลา คน ให้คุ้มค่า (ใช้น้อยที่สุด) หรือใช้ไม่เกินจำนวนที่มีอยู่
และได้ผลงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริหารหรือผู้สั่ง

ตัวอย่าง

มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล
หนังสือแล้วเสร็จและเสนอได้ก่อนหรือทันเวลา หนังสือมีสาระครบถ้วนและถูกต้อง
ใช้กระดาษในการร่างหนังสือไม่สิ้นเปลือง
เพราะพิมพ์โดยไม่มีคำผิดหรือผิดน้อยที่สุด
หนังสือมีรูปแบบถูกต้อง
หัวหน้าหรือผู้ลงนามพอใจ ซึ่งจะดูได้จากการที่ไม่มีการแก้ไขร่างหนังสือหรือแก้ไขน้อยที่สุด


ข้าราชการสมัยใหม่ต้องรู้จักวางแผน/ควบคุม/บริหารเวลา เงิน คน และทรัพยากรอื่นให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอนนี้คุณทำงานแบบข้าราชการยุคใด และ
ก่อนทำงานควรถามตัวเองทุกครั้งว่า ได้วางแผนอะไร อย่างไร แล้วหรือยัง?
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว  เราอยากจะเป็น     หรือ      ?