กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี

    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
   ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2549 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
      และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551
    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
    ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]