ผลสำรวจธรรมาภิบาล สลค.


    ผลการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและ การจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 10-29 มิถุนายน 2552
  ผลการสำรวจความเห็นและความเข้าใจของบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 15-21 กันยายน 2552
 
     
   
   
   
     
     
   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]