ผลการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและ
การจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10-29 มิถุนายน 2552


      ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า ปัจจุบัน สลค. มีระดับธรรมาภิบาลมากที่สุดในเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง
ตามหลักของกฎหมาย
ในขณะที่เรื่องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมีระดับธรรมาภิบาลน้อยที่สุด ดังนี้
 
graph
 
      ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า สลค. ควรให้ความสำคัญต่อ “หลักนิติธรรม” มากที่สุด และให้ความสำคัญต่อ
หลักธรรมาภิบาลเรื่องอื่น ๆ ในระดับต่าง ๆ ดังนี้
 
graph
 
หน้า 1 2