ผลการสำรวจความเห็นและความเข้าใจของบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15-21 กันยายน 2552


      
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สลค. ได้ทอดแบบสอบถามเพื่อสำรวจความเห็นและความเข้าใจของบุคลากร สลค. เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2552 โดยทอดแบบสอบถามไปยังบุคลากร สลค. จำนวน 400 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 226 ชุด คิดเป็นร้อยละ 56.50 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

      การรับรู้ของบุคลากร สลค. เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี บุคลากรร้อยละ 89.38 ทราบว่า สลค. มีนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยร้อยละ 64.60 ได้รับทราบว่า สลค. มีนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจากหนังสือเวียน ร้อยละ 58.41 ทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 54.42 ทราบจากเสียงตามสาย และร้อยละ 7.52 ทราบจากช่องทางอื่น
 
      การเชิญชวนให้บุคลากร สลค. ลงนามในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี บุคลากรร้อยละ 78.76 ทราบว่า มีการเชิญชวนให้บุคลากร สลค. ร่วมลงนามในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยร้อยละ 72.12 ได้ลงนามในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค.
ความคิดเห็นและความเข้าใจของบุคลากร สลค. เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี บุคลากรร้อยละ 83.67 เห็นด้วยกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. ในระดับปานกลางถึงมาก ในขณะที่ร้อยละ 67.34 มีความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลค. ในระดับปานกลางถึงมาก โดยจำแนกเป็นความคิดเห็นและความเข้าใจในแต่ละแนวทางปฏิบัติของนโยบายได้ดังนี้
หน้า 1 2