อำนาจหน้าที่


  อำนาจหน้าที่ของ ศปท.
           กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
            (๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
            (๒) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
            (๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            (๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
            (๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            (๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๘
 

   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]