รายการเสียงตามสาย


    เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 28 กรกฏาคม 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2552 
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 1 กันยายน 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 14 กันยายน 2552
  เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 22 กันยายน 2552
   เพื่อนขอพูด ประจำวันที่ 13 คุลาคม 2552
     
   
   

 

Home || ธรรมาภิบาล สลค. || คุ้มครองจริยธรรม || ต่อต้านการทุจริต || กิจกรรม || เอกสารน่ารู้
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [email protected]